Mototravel_logo
 
 
Voorwaarden
  

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden van Mototravel.nlArtikel 1  Aanbiedingen.

1.1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website en/of in aanbiedingen en/of in andere media.Zij worden zo volledig mogelijk als redelijk beschreven en bezitten de eigenschappen die Mototravel.nl in het aanbod heeft genoemd. Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 2  Prijzen.

2.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief 19% BTW en zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 3  Retouren.

3.1 Het retourzendingen en/of ruilen van artikelen worden alleen geaccepteerd met een door Mototravel.nl afgegeven schriftelijke retouropdracht. Deze retouropdracht kan worden verkregen na aanvraag per email bij sales@mototravel.nl onder vermelding van de reden van retour en de factuur datum.

3.2 Alleen artikelen in de originele verpakking en in onbeschadigde toestand worden retour genomen.

3.3 Data- en PDF-bestanden worden niet retourgenomen.

Artikel 4  Levering.

4.1 De levering van artikelen en/of diensten vindt alleen plaats aan vaste huisadressen binnen de Benelux, nadat de betaling op de rekening van Mototravel.nl is bijgeschreven.

4.2 Levering van data- en PDF-bestanden die via email worden afgeleverd vinden na betaling kosteloos plaats.

4.3 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk in dagen opgegeven en geeft de klant geen recht op enige vorm van schadevergoeding bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper zijn / haar bestelling niet annuleren en / of de ontvangst c.q betaling der goederen weigeren.

Artikel 5  Transport.

5.1 Alle leveringen worden belast met transportkosten tenzij anders aangegeven. De transportkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de afstand en kunnen per artikel verschillen. Mototravel.nl geeft middels de website een zo nauwkeurig mogelijk opgave van de transportkosten.

Artikel 6  Overmacht.

6.1 Indien Mototravel.nl door overmacht verhinderd is te leveren, zal Mototravel.nl het recht hebben om de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order te annuleren. Als overmacht geldt ondermeer; elke andere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Mototravel.nl redelijkerwijs onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 7  Reklame.

7.1 Klachten dienen binnen 3 (drie) dagen na levering via e-mail bij Mototravel.nl kenbaar te worden gemaakt. Indien de klant deze termijn niet in acht neemt, heeft deze zijn rechten jegens Mototravel.nl, wegens vermeende ondeugdelijke levering verspeeld. De klant dient Mototravel.nl ten alle tijden in de gelegenheid te stellen, de klacht / klachten op juistheid te onderzoeken.

Artikel 8  Betaling.

8.1 Alle betalingen dienen vooraf plaats te vinden middels overmaking op bankrekening 1276.39.012 van Mototravel.nl

 Artikel 9  Aansprakelijkheid.

9.1 Mototravel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken, in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden.

9.2 Indien er sprake is van een vergoeding van geleden schade zal in geval van aansprakelijkheid van Mototravel.nl in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving, gevolgschade of eventuele andere bedrijfsschade en nimmer meer bedragen dan tot ten hoogste vervanging of creditering van het factuur bedrag van het onjuist geleverde gedeelte der goederen.

Artikel 10  Garantie.

Op alle door Mototravel.nl geleverde artikelen geldt een garantie termijn van twaalf maanden, mits :

·        klant kan aantonen dat het artikel uitsluitend gebruikt is voor het doel waarvoor het gemaakt is. En niets anders dan dat.

·        het artikel gemonteerd en gebruikt wordt of is volgens de in de bijgaande handleiding vermelde instructies.

·        het artikel regelmatig onderhouden zal worden met hiervoor bestemde onderhoudsmiddelen en niet bloot gesteld zal worden aan agressieve zuren / zouten / oliën of oververhitting.

De montage handleiding c.q. instructies in combinatie met uw betaalbewijs zijn tevens garantie bewijs.

De door Mototravel.nl geleverde routes in MapSource of PDF-formaat worden zonder garantie geleverd, omdat de omstandigheden (wegen, verkeerssituaties, onderhoudswerkzaamheden, en verkeersopstoppingen) van de routes waar de bestanden betrekking op hebben vrijwel dagelijks wijzigen en buiten de invloedsfeer van Mototravel.nl liggen.